!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma & stadgar

Föreningsstämman
Föreningsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i kvarteret tillsammans bestämmer om föreningens framtid. Årsstämma hålls en gång om året, dock senast före juni månads utgång.

Vi tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Vi väljer styrelseledamöter och bestämmer ramarna för den nya styrelsens arbete under året. Vi diskuterar också gemensamma angelägenheter såsom föreningens ekonomi, skötseln av utemiljön och dylikt. Alla medlemmar har rätt att väcka motioner i frågor som de vill ha behandlade på stämman. Observera att stämman endast kan fatta beslut i frågor där man lämnat in en motion inom den föreskrivna motionstiden.

Ibland kan det vara nödvändigt att kalla till en s k extra stämma. Det sker om det har kommit upp en speciell och viktig fråga som måste diskuteras och beslutas kollektivt. Vilka dessa frågor är regleras bl a av föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Stadgar
Stadgar medföljer vid varje lägenhetsöverlåtelse. Dessa bygger på bostadsrätts- och föreningslagen, och reglerar hur arbeter i föreningen skall bedrivas. I stadgarna finner du mer information om dina rättigheter och skyldigheter, ordningsregler, samt föreningens övriga angelägenheter. Skulle du sakna stadgar, kontakta vår fastighetsskötare Miktat Gürcan.